WWW.LOCS4FUN.NL    ** modelspoorartikelen **
Nederlands 
  Home
Bedrijfsinformatie Algemene voorwaarden Kwaliteit Verzendkosten Bestelling/levering Betaling/retourneren
Extra
  Bedrijfsinformatie
  Kwaliteit
  Verzendkosten
  Bestelling/levering
  Betaling/retourneren
  Beursagenda
  Links
  Downloads
 
Producten
  Aanbiedingen nieuw
  Piccolo N
  Minitrix N
  Overige N
  Fleischmann H0
  Roco H0
  Overige H0
  Schaal 00
  Hollandse huisjes
  Toebehoren
  Scenery
  Lectuur
  Verpakkingen
 

 

Algemene voorwaardenLOCS4FUN gevestigd te Silvolde. Ingeschreven bij de KvK te Arnhem onder nummer 09177243.

Artikel 1. Algemeen
LOCS4FUN houdt zich bezig met de in- en verkoop van modelspoorartikelen en aanverwante artikelen via internet en beurzen.

Artikel 2. Definities
In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen "voorwaarden" wordt verstaan onder:
-  Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met LOCS4FUN in contact treedt over het totstandkomen van een overeenkomst.
-  Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen LOCS4FUN en wederpartij tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
-  Artikelen: door LOCS4FUN of door de wederpartij aangeboden goederen, in het algemeen modelspoorartikelen en aanverwante zaken.
-  Dienstverlening: de door of namens LOCS4FUN al dan niet met betrekking tot artikelen te verlenen diensten zoals gespecifeerd in een overeenkomst.
-  Order: iedere opdracht van wederpartij aan LOCS4FUN.
-  Bericht: Iedere mogelijke kennisgeving van LOCS4FUN aan wederpartij.
-  Webwinkel: de internetsite www.LOCS4FUN met haar domeinextensies  .nl en .com
-  Overmacht: elke van de wil van LOCS4FUN onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van LOCS4FUN kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was.

Artikel 3: Toepasselijkheid van de voorwaarden
Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende handelingen van LOCS4FUN en wederpartij. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van wederpartij wordt hierbij door LOCS4FUN uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4: Aanbiedingen, Overeenkomst, Informatie over artikelen
1. Een aanbieding of (prijs)opgave bindt LOCS4FUN niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover LOCS4FUN een order schriftelijk aanvaardt of door LOCS4FUN uitvoering aan een order wordt gegeven.  3. Alle opgaven door LOCS4FUN van getallen, specificaties, kwaliteitsaanduidingen en/of overige aanduidingen van de artikelen zijn door LOCS4FUN met zorg gedaan. LOCS4FUN kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. 4. Foto's bij een artikel dienen ter informatie. Aan de bij een artikel geplaatste foto's kunnen geen rechten worden ontleend ten aanzien van de kwalitiet van het artikel. 5.  LOCS4FUN behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of orders niet te accepteren of uitsluitend onder voorwaarden te accepteren.

Artikel 5: Afwijkingen en aanvullingen
Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of voorwaarden gelden slechts, indien zij door LOCS4FUN schriftelijk zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.

Artikel 6: Afleveringstermijnen,
1. Een door LOCS4FUN opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor LOCS4FUN geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers, op de door die toeleveranciers aan LOCS4FUN verstrekte gegevens. 2. Verzending vindt plaats binnen 5 werkdagen nadat het gefactureerde bedrag op de rekening van LOCS4FUN is binnengekomen. 3. Opgegeven levertijden kunnen nooit als fatale termijn worden beschouwd. Bij niet tijdige levering dient LOCS4FUN derhalve bij aangetekend schrijven in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn wordt gelaten om alsnog te presteren. 4. Indien wederpartij de artikelen weigert af te nemen of  te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen na verzending door LOCS4FUN blijft hij niettemin gehouden de voor LOCS4FUN uit de overeenkomst voortvloeiende kosten te weten de verzendkosten, en de kosten voor het retourneren, te vergoeden.  5. Bij overschrijding van de aflevertermijn heeft wederpartij geen recht op enige schadevergoeding ter zake. 6. LOCS4FUN heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

Artikel 7: Ophalen op een beurs
1. Indien wederpartij gekozen heeft voor "ophalen op een beurs" en op de afgesproken beurs weigert de artikelen af te nemen, of te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen, zal LOCS4FUN aan wederpartij de ontvangen som terug betalen. De terugbetaling geschiedt op een rekeningnummer van wederpartij en is nooit ter plaatse opeisbaar. De overeenkomst wordt na de terugbetaling als ontbonden beschouwd.
2. Neemt wederpartij de artikelen, bij "ophalen op een beurs", zonder bericht niet of niet tijdig in ontvangst dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn. LOCS4FUN  is in dat geval gerechtigd de artikelen aan een derde partij te verkopen. Wederpartij blijft de som, vermeerderd met de rente en kosten waaronder annuleringskosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de opbrengst van de verkoop aan die derde.

Artikel 8: Aflevering en risico
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt LOCS4FUN de wijze van verzending. 2. Wederpartij draagt het risico van de artikelen van het ogenblik af waarop de artikelen aan vervoerder worden aangeboden ter verzending of, bij aflevering op een beurs vanaf het moment dat wederpartij de artikelen in ontvangst heeft genomen.

Artikel 9: Retourgarantie
Wederpartij; uitsluitend in de hoedanigheid van consument heeft het recht de afgeleverde artikelen zonder opgave van reden binnen 14 dagen (2 weken) na ontvangst aan LOCS4FUN te retourneren. LOCS4FUN zal alsdan aan wederpartij de ontvangen som terug betalen minus de kosten van verzending, onder de navolgende voorwaarden: 1. Artikelen zijn niet aangeschaft voor professioneel/zakelijk gebruik. 2. Op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in dezelfde staat te zijn als toen het door LOCS4FUN werd verzonden; alle meegezonden documentatie en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending. 3. Gesealde artikelen en bouwpaketten die door wederpartij geopend zijn evenals alle lectuur (boeken, catalogi), vallen buiten de retourgarantie. 4. De retourzending moet uiterlijk op de 17e dag na ontvangst van het geleverde door wederpartij weer in het bezit van LOCS4FUN zijn. 5. De kosten van frankering van de retourzending zijn voor wederpartij. 6. Terugbetaling geschiedt op een door wederpartij opgegeven rekeningnummer en is nooit, bijvoorbeeld bij terugbezorgen op een beurs, direct opeisbaar. 7. Deze retournering geldt voor het overige als ontbindende voorwaarde.

Artikel 10: Verzuim/Ontbinding
1. Indien wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim en is LOCS4FUN gerechtigd: de uitvoering van die overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 2. Het bepaalde in artikel 10.1 doet niet af aan de overige rechten van LOCS4FUN op grond van de wet en de overeenkomst.

Artikel 11: Garanties
1. Indien LOCS4FUN artikelen aan wederpartij aflevert die onder de garantiebepalingen van een fabrikant vallen is LOCS4FUN nimmer tot een verdergaande garantie dan genoemde fabrieksgarantie ten opzichte van wederpartij gehouden. 2. Op gebruikte artikelen m.u.v. rollend materiaal, schakelmateriaal en elektronica wordt door LOCS4FUN geen garantie verleend, tenzij met wederpartij schriftelijk anders is overeengekomen. 3. Op rollend materiaal, schakelmateriaal en elektronica geeft LOCS4FUN 14 dagen (2 weken) volledige garantie, op gebruikte  locmotoren 28 dagen (4 weken). 4. Door het sluiten van een overeenkomst met LOCS4FUN gaat wederpartij accoord met de door LOCS4FUN gehanteerde kwaliteitsomschrijvingen. Reclamaties wegens duidelijk waarneembare gebreken, die niet in de kwaliteitsomschrijving van de artikelen of op een andere wijze door LOCS4FUN kenbaar zijn gemaakt, moeten uiterlijk 14 dagen (locmotoren 28 dagen) na ontvangst van de artikelen door wederpartij schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door LOCS4FUN na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door LOCS4FUN in behandeling te worden genomen.

Artikel 12: Prijzen
1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle vermelde prijzen genoemd op deze site en in berichten, nieuwsbrieven, prijslijsten en offertes van LOCS4FUN, uitgedrukt in Euro's en inclusief BTW. 2. BTW bedragen worden bij gebruikte artikelen niet vermeld omdat op die artikelen de marge regeling van toepassing is. 3. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van wederpartij de kosten van verzending. 4. Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor LOCS4FUN geldende omstandigheden. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst doch voor aflevering wijzigen, heeft LOCS4FUN het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan wederpartij door te berekenen. 5. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden LOCS4FUN op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

Artikel 13: Betaling
1. Indien wederpartij bij het aangaan van de overeenkomst voor de betalingsvorm "Betaling vooraf" heeft gekozen zal wederpartij de hem in rekening gebrachte bedragen, effectief en in de valuta vermeldt op de factuur, binnen een termijn van maximaal 10 dagen aan LOCS4FUN betalen. Alle betalingen dienen op de door LOCS4FUN op de factuur vermelde bankrekening te worden gedaan. 2. Alle aan wederpartij in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Wederpartij is niet bevoegd tot verrekening. Wederpartij heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens LOCS4FUN op te schorten. 3. LOCS4FUN levert haar artikelen alleen na ontvangst van het volledige factuurbedrag aan wederpartij. Wederpartij kan, ook na gedeeltelijke betaling, geen enkel recht op de artikelen doen gelden tot LOCS4FUN het volledige factuurbedrag heeft ontvangen. 4. Met het verstrijken van de op de factuur vermelde betalingstermijn is wederpartij in verzuim. In dat geval zal LOCS4FUN wederpartij middels een bericht wijzen op de gesloten overeenkomst en éénmalig een nieuwe betalingstermijn voorstellen. Blijft wederpartij opnieuw in gebreke dan heeft LOCS4FUN van rechtswege direct het recht de vordering uit handen te geven, in welk geval wederpartij naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de door LOCS4FUN gemaakte kosten.

Artikel 14: Reservering
1. LOCS4FUN biedt de mogelijkheid artikelen te reserveren en na beoordeling op een beurs te kopen. De algemene voorwaarden hebben geen betrekking op de reservering van artikelen. 2. Wanneer uit een reservering een (mondelinge) overeenkomst tussen wederpartij en LOCS4FUN tot stand komt gelden voor die overeenkomst deze algemene voorwaarden.

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud
1. Alle artikelen blijven eigendom van LOCS4FUN, niettegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen, die wederpartij krachtens enige overeenkomst aan LOCS4FUN verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. 2. Voordat de eigendom van de artikelen op wederpartij is overgegaan, is wederpartij niet gerechtigd de artikelen te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren. Wederpartij is slechts gerechtigd de artikelen, waarvan LOCS4FUN eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover dit in het kader van wederpartij zijn normale bedrijfsuitvoering noodzakelijk is.

Artikel 16: Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. LOCS4FUN is niet aansprakelijk voor schade aan de artikelen anders dan met inachtneming van de gegeven garanties en de in de kwaliteitsomschrijving van artikelen genoemde mogelijke schades ter zake. 2. LOCS4FUN is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die wederpartij of een derde ter zake van (in het gebruik van) de artikelen mocht lijden. 3. Onverminderd het bepaalde in 16.1 en 16.2, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van LOCS4FUN te allen tijde beperkt tot 50% (vijtig procent) van de op grond van de overeenkomst door LOCS4FUN aan wederpartij gefactureerde en factureerbare bedragen (inclusief BTW), per artikel ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan. 4. Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van LOCS4FUN, zal wederpartij LOCS4FUN vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de artikelen en zal hij LOCS4FUN alle schade vergoeden die LOCS4FUN lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

Artikel 17: Overmacht
1. Indien LOCS4FUN door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens wederpartij kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. 2. Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt. 3. Ingeval van overmacht heeft wederpartij geen recht op enige (schade-) vergoeding, ook niet als LOCS4FUN als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. 4. LOCS4FUN zal wederpartij zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 18: Verplichtingen van wederpartij
1. Wederpartij zal aan LOCS4FUN alle voor de uitvoering van de overeenkomst met LOCS4FUN benodigde gegevens tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid van en de volledigheid daarvan. 2. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking staan van LOCS4FUN of indien wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft LOCS4FUN het recht om extra kosten in rekening te brengen en/of de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

Artikel 19: Toepasselijk recht, bevoegde rechter
1. Op alle geschillen met betrekking tot deze voorwaarden, alsmede iedere overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. 2. Indien anderstalige versies van de algemene voorwaarden discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. 3. Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingengd voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

Artikel 20: Wijziging
1. LOCS4FUN behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden ten alle tijde te wijzigen.


Terug naar boven
 
Winkelwagen
 
Aantal Product  
Winkelwagen
 
Aanbiedingen
 
 
Fleischmann, 7152, N
Fleischmann, 7152, N
 
Minitrix, 12866, N
Minitrix, 12866, N
 
Minitrix, 15109, N
Minitrix, 15109, N
 
Minitrix, 15243, N
Minitrix, 15243, N
 
Roco, 67080, H0
Roco, 67080, H0
 
Sachsen Modelle, 14368, H0
Sachsen Modelle, 14368, H0
 
Trix, 23915, H0
Trix, 23915, H0

 

Algemene voorwaarden Privacy verklaring Disclaimer